fbpx

Handelsbetingelser og vilkår

Indholdsfortegnelse

Opdateret 13. december 2018

1. Aftaleindgåelse

1.1 FieldSense A/S, CVR-nr. 36393025, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (herefter “FieldSense”) stiller en række softwareydelser (herefter samlet ”Applikationen”) til rådighed for kunder (”Kunden”), som ønsker at anvende softwaren. Applikationen består af en række produkter (eller pakker) som tilvælges enkeltvis. Nogle produkter har et tilhørende fysisk produkt (herefter samlet “Hardware”), som indgår i det samlede produkt. Der tegnes for hvert produkt et abonnement, der forudbetales for en periode (herefter “Abonnementsperiode”), som fremgår ved bestillingen af produktet.

1.2 Disse abonnementsvilkår (herefter “Vilkårene”) gælder mellem FieldSense og Kunden

1.3 Vilkårene accepteres ved (i) anvendelse af Applikationen på www.fieldsense.dk, smartphone eller tablet, eller ved (ii) samtykke i forbindelse med oprettelse som bruger eller (iii) på anden måde at tilkendegive accept heraf. Kan du ikke acceptere Vilkårene, skal du omgående ophøre med at anvende Applikationen.

 

2. Varighed

2.1 Abonnementet træder i kraft fra bestilling – eller på det senere tidspunkt, der skriftligt aftales – og løber, indtil det opsiges i henhold til Vilkårene. Hvis produktet indeholder Hardware, træder abonnementet i kraft, når Hardwaren er leveret.

2.2 Hvis abonnementet opsiges eller på anden måde ophører, er Kunden forpligtet til at sende Hardware tilbage til FieldSense i henhold til 10.2.

 

3. Priser og Ændringer

3.1 De til enhver tid gældende abonnementspriser for produkterne vil fremgå ved bestillingen og vil være tilgængelige på www.fieldsense.dk. For visse produkter kan der være et opstartsgebyr. Alle angivne priser er ekskl. moms.

3.2 FieldSense kan med 1 måneders varsel til starten af kalendermåned ændre priser og øvrige abonnementsvilkår herunder indhold, antal inkluderede hektar, antal brugere/devices, funktionalitet mv.

3.3 FieldSense arbejder løbende på at forbedre Applikationen og de services, der stilles til rådighed for Kunden. Det er derfor nødvendigt, at Applikationen løbende opdateres, eller ændres. Sådanne opdateringer eller ændringer kan ske uden forudgående varsel.

3.4 Fortsat brug af Applikationen efter en ændring af Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår, der løbende gøres tilgængelig på FieldSense’s website.

3.5 Ved opdateringer af Applikationen eller ændringer af vilkår, som væsentligt påvirker Applikationens funktionalitet, eller ændring af abonnementspriserne, kan Kunden frem til påbegyndelsen af en ny Abonnementsperiode opsige Abonnementet med et forkortet varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned.

 

4. Betalingsbetingelser

4.1 Fakturaer og anden kommunikation med Kunden fremsendes til den af Kunden registrerede e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at opdatere Kundens kontaktoplysninger og sikre, at de er korrekte.

4.2 Betalingsbetingelser er 30 dage. Ved for sen betaling sendes en rykker, og der pålægges rente efter rentelovens regler samt rykkergebyr på 100 DKK.

4.3 Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 14 dage efter første rykker, spærres Kundens adgang til Applikationen og alle ydelser. Adgangen til Applikationen genåbnes først, når alle restancer, inklusive renter og omkostninger er betalt. FieldSense forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling efter spærring af adgangen til Applikationen.

 

5. Abonnement

5.1 På de i Vilkårene angivne betingelser, giver FieldSense Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset adgang til at anvende Applikationen, der stilles til rådighed online som software-as-a-service. Adgangen til Applikationen og produkterne er betinget af Kundens løbende betaling af abonnementet. Kunden erhverver ingen rettigheder til Applikationen eller dele heraf, og brugen af Applikationen må alene ske til egent brug for kundens virksomhed.

5.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge et eller flere produkter i Applikationen til det antal brugere, hektar, overvågningsanalyser m.v., der fremgår af de valgte abonnementsløsninger.

5.3 Kunden kan tilkøbe yderligere abonnementsløsninger. Nogle løsninger/tjenester kan være forbundet med individuelle vilkår, der skal accepteres ved køb af sådanne tjenester. Disse separate vilkår har forrang for nærværende Vilkår.

5.4 I det omfang produktet indeholder Hardware, stiller FieldSense Hardwaren til rådighed for Kunden i abonnementsperioden, som en del af abonnementet. Kunden har som del af abonnementet en eksklusiv ret til at anvende den specifikke Hardware. Hardwaren tilhører FieldSense, og Kunden erhverver som led i abonnementet alene en brugsret til Hardwaren.

 

6. Kundens brug af applikationen

6.1 Kunden er ikke berettiget til at give tredjemand adgang til Applikationen, såfremt denne tredjemand er uvedkommende til Kundens drift. Kunden indestår og er ansvarlig for enhver (mis)brug af dennes loginoplysninger.

6.2 I det omfang Abonnementet indeholder et antal forskellige konti, er Kunden udelukkende berettiget til at oprette konti til tredjemand, der arbejder direkte med Kundens drift.

6.3 Kunden har mulighed for at give sine Rådgivere adgang til sine data igennem Applikationen. Det er en forudsætning, at Rådgiveren har sin egen FieldSense konto.

6.4 Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder efter Vilkårene til tredjemand, hverken helt eller delvist.

6.5 Applikationen må alene anvendes til det forudsatte formål, og der må ikke foretages automatiserede udtræk af data fra Applikationen eller gives anden on-line adgang til Applikationen og de indeholdte data. Kunden må ikke videregive eller publicere større sammenstillinger af data fra Applikationen overfor tredjemand, medmindre det alene sker til intern brug for drift af Kundens egen virksomhed.

 

7. Data

7.1 Kunden ejer og kan frit disponere over egne data, som indtastes i Applikationen. FieldSense garanterer ikke, at Kunden kan eksportere sine data ved abonnementets ophør.

7.2 Analyser, kortmateriale, data indsamlet af Hardware mv. som leveres til Kunden via Applikationen ejes af FieldSense og stilles til rådighed for Kunden ved brug af Applikationen. En del kortmateriale og øvrige data kan stamme fra eksterne kilder, hvor FieldSense indestår for at have rettighederne til at stille disse data til rådighed for Kunden via Applikationen.

7.3 FieldSense påtager sig ingen forpligtelse til at opbevare eller sikre Kundens data efter abonnementets ophør. FieldSense vil dog tilstræbe, at Kundens data opbevares i indtil 30 dage efter abonnementets ophør. Det påhviler Kunden selv at foretage nødvendige udtræk af Kundens egne data inden abonnementets ophør.

7.4 FieldSense er til enhver tid berettiget til at anvende Kundens data i anonymiseret form med henblik på forbedring af Applikationen og produkterne, samt til at anvende dataene til statistik og analyseformål, herunder ved salg af anonymiserede statistikker og data til tredjemand.

7.5 FieldSense er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med drift, udvikling eller opdatering af Applikationen, herunder til opbevaring af Kundens data.

 

8. Datasikkerhed

8.1 FieldSense har truffet rimelige og sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kundens data i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt misbruges.

 

9. Oppetid

9.1 FieldSense tilstræber en oppetid på applikationen på mindst 98%, men garanterer ikke herfor. Applikationen leveres, som den er og forefindes, og FieldSense fraskriver sig ethvert ansvar for Applikationens driftsstabilitet. Der tages endvidere forbehold for mistet eller langsom dataforbindelse til Hardware, idet der kan indtræde skader eller defekter på Hardwaren eller forbindelsen i sig selv kan være ustabil eller blive afbrudt.

9.2 Planlagte afbrydelser, herunder vedligeholdelse og opdateringer vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 00.00-04.00 CET. Ved afbrydelser udenfor dette tidsrum tilstræber FieldSense at give forudgående besked herom med mindst 24 timer varsel.

9.3. Uanset pkt. 9.2 kan FieldSense med meget kort frist, f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, være nødsaget til at afbryde adgang til Applikationen eller visse funktioner på grund af påkrævede opdateringer m.v. af Applikationen og/eller FieldSense’s driftsmiljø for at undgå tab og skader. FieldSense vil så vidt mulig informere om dette pr. email, herunder den forventede varighed af hindringen.

 

10. Hardware

10.1 FieldSense ejer alt Hardware, som indgår i Produkterne.

10.2 Hardware leveres til Kunden på den aftalte adresse. Udgifter til transport til Kunden afholdes af FieldSense. Udgifter til eventuel transport af Hardware fra Kunden til FieldSense f.eks. i forbindelse med opdatering, reparation eller udskiftning af Hardware afholdes af Kunden uanset årsagen til returneringen. Med mindre andet er aftalt skriftligt sendes Hardware til FieldSense hovedkontor adresse. Returneringen af Hardwaren sker for Kundens risiko og Hardwaren skal pakkes forsvarligt.

10.3 Nogle typer Hardware, som f.eks. batterier og specielle sensorer, har en begrænset levetid. FieldSense er ansvarlig for at afgøre, hvornår Hardware skal til service eller opdatering for at sikre den ønskede funktion. FieldSense sender en besked til Kunden enten via mail eller i Applikationen, når den Hardware, som Kunden har i forbindelsen med Applikationen, skal til service eller opdatering. Kunden er ansvarlig for at sende Hardware til FieldSense indenfor 45 dage efter denne advisering. Når FieldSense har modtaget Hardware, sender FieldSense Hardware til erstatning. Forsendelse sker i henhold til 10.2.

10.4 I tilfælde af, at Hardware bliver ødelagt ved normal, brug skal Kunden melde dette til FieldSense support. Kunder skal derefter sende Hardware tilbage til FieldSense til udskiftning i henhold til 10.3.

10.5 I tilfælde af, at Hardware ødelægges ved pludselig skade, f.eks. vejrlig, hærværk eller tyveri, pålægges Kunden at betale et nyt opstartsgebyr samt et års abonnement for produktet relateret til Hardwaren i henhold til de på det tidspunkt gældende priser. Ved gentagne tilfælde forbeholder FieldSense sig retten til at opsige abonnementet uden varsel. Ved skader på grund af Kundens forhold, f.eks. Kundens påkørsel eller manglende overholdelse af retningslinjerne for vedligeholdelse, er FieldSense berettige at fakturere et nyt opstartsgebyr samt et års abonnement for produktet relateret til Hardwaren. Herefter sender FieldSense ny Hardware til Kunden.

10.6 Kunden er forpligtet til at behandle Hardwaren forsvarligt, kun at benytte den til sit formål og sammen med Applikationen samt forpligtet til at vedligeholde Hardwaren i henhold til den beskrivelse, som følger med Hardwaren eller senere måtte blive fremsendt af FieldSense.

10.7 FieldSense yder ingen service ude hos Kunden. Kunden er selv ansvarlig for opsætning, nedtagning og fejlsøgning efter de beskrivelser der medfulgte Hardwaren eller FieldSense’s senere opdateringer og retningslinjer. On-site fejlsøgning foretages altså af Kunden, og om nødvendigt må Kunden nedtage, pakke og returnere Hardwaren til FieldSense.

 

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Applikationen og de informationer, analyser og kortdata, der kan tilgås via Applikationen, samt alle databaser bestående af indsamlede data, er beskyttet efter ophavsretslovgivningen og andre immaterielle rettigheder og tilhører uindskrænket FieldSense eller dennes partnere, og Kunden erhverver ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller underliggende informationer, analyser, kortdata, databaser m.v., men alene en tidsbegrænset brugsret efter nærværende Vilkår.

11.2 Kunden er forpligtet til at orientere FieldSense om enhver krænkelse af FieldSense’ immaterielle rettigheder, som Kunden får kendskab til.

 

12. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

12.1 FieldSense kan uden forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjemand.

12.2 Kunden kan ikke overdrage sit abonnement og/eller sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjemand.

 

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1 FieldSense stiller alene Applikationen inkl. Hardware og de heri indeholdte services, analyser og data til rådighed, som den er og forefindes, og garanterer ikke for, at dataene er 100 % retvisende eller korrekte. Der er alene tale om et værktøj. Kunden er selv ansvarlig for de konklusioner og handlinger, denne foretager på baggrund af sådanne data, idet dataene alene kan danne grundlag for konklusioner eller handlinger på baggrund af Kundens egen fortolkning heraf. FieldSense forudsætter, at Applikations data alene anvendes af professionelle og kompetente personer. Applikationen præsenterer en række vejledende anbefalinger. Kunden er ansvarlig for de handlinger, som denne foretager på baggrund af de vejledende anbefalinger.

13.2 FieldSense fraskriver sig ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen, herunder for driftstab, produktionstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, eller andre tab som følge af Kundens anvendelse af de tilgængelige analyser, anbefalinger og data.

13.3 FieldSense fraskriver sig ligeledes ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen i forbindelse med erstatnings- og forsikringssager, hvor Applikationen og de heri indeholdte services og data anvendes som evidensgrundlag.

13.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget kan FieldSense’ samlede ansvar beløbsmæssigt ikke overstige Kundens abonnementsbetalinger til FieldSense i 12 måneder forud for den ansvarspådragende begivenheds indtræden.

13.4 Ovenstående fraskrivelse og begrænsninger gælder også ved et eventuelt produktansvar, medmindre ufravigelige lovregler er til hinder for sådanne fraskrivelser og begrænsninger. Begrænsningerne gælder ikke i det omfang, hvor FieldSense måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

 

14. Tavshedspligt

14.1 FieldSense har tavshedspligt om alle informationer, denne måtte komme i besiddelse af om Kunden, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller medmindre FieldSense er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en domstol.

 

15. Abonnementets varighed og ophør

15.1 Abonnementsperioden er 12 måneder, og såfremt abonnementet ikke forinden er opsagt jf. pkt. 15.2, forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode. Der kan mellem parterne være aftalt en længere abonnementsperiode eller længere bindingsperiode for den første periode.

15.2 Kunden kan ved henvendelse til kundeservice opsige eller ændre abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode. FieldSense kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

15.3 I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af Vilkårene kan den anden part ophæve samtlige abonnementer, såfremt den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 dage efter påkrav fra den anden part.

15.4 Ved Kundens opsigelse før tid jf. pkt. 3.5 eller ved Kundens ophævelse af abonnementet, tilbagebetaler FieldSense snarest den forudbetalte andel af den ubrugte del af abonnementet.

 

16. Lovvalg og værneting

16.1 Vilkårene og parternes retsforhold i øvrigt er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af parternes samarbejde, herunder Vilkårene eller brug af Applikationerne, skal anlægges ved byretten på FieldSense’s hjemsted.

 

17. Email-kommunikation

17.1 FieldSense forbeholder sig retten til at sende servicebeskeder vedrørende Applikationen og de valgte produkter pr. e-mail til Kunden, f.eks. når der kommer opdateringer til Applikationen.

Handelsbetingelserne er version 3.1, er gyldige fra 15-08-2019 og erstatter tidligere vilkår.

Vil du tale med vores kundeservice?